Informační memorandum společnosti ANDERSON WILLINGER s.r.o. o osobních údajích

 

1. Předmět činnosti

ANDERSON WILLINGER s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 66375, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47, 11000 (dále jen „AW“) je společností, která poskytuje poradenství v oblasti tzv. „headhuntingu“, tj. zajišťuje služby vyhledávání pracovníků na místa vyššího a top managementu firem metodou přímého oslovení dle přesně definovaných potřeb klienta.


2. Zpracování osobních údajů

Za účelem poskytování služeb v oblasti headhuntingu společnost AW zpracovává osobní údaje žadatelů a kandidátů na různé pracovní pozice, vůči kterým vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 94/46/ES (dále také „GDPR“). Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů podle čl. 13 GDPR.


3. Totožnost a kontaktní údaje správce

V souvislosti s veškerými dotazy, stížnostmi, podněty a návrhy týkajícími se nakládání s osobními údaji ze strany AW je kontaktní osobou paní Lucie Teislerová, jednatelka společnosti AW. Kontaktovat ji můžete na emailové adrese teisler@andersonwillinger.com.


4. Zpracovávané osobní údaje

Společnost AW zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, kontaktní údaje, jakými jsou email, adresa, telefonní číslo a další kontaktní údaje dobrovolně sdělené subjekty údajů;

 • věk, pohlaví, státní příslušnost;

 • aktuální pracovní vztah, jako je zaměstnavatel, činnosti vykonávané v průběhu zaměstnání, specializace a profesní zkušenosti, mzda apod.;

 • fotografie či jiný obrazový materiál tvořící součást profesního životopisu;

 • případně jiné dobrovolně sdělené osobní údaje.


5. Právní základ zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje uvedené v odst. 4 získává společnost AW od subjektů údajů, kteří dobrovolně vyplnili formulář. Tyto osobní údaje společnost AW zpracovává na základě informovaného souhlasu subjektů údajů uděleného prostřednictvím tohoto formuláře.


6. Informace o IP adrese

Nad rámec osobních údajů získává společnost AW informaci o IP adrese při návštěvě své webové stránky. Tyto informace však není schopna dále propojit s konkrétním subjektem údajů a informace o IP adrese nevyužívá ani za účelem reklamy či profilování subjektů údajů.


7. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů zpracovává společnost AW za účelem zpracování životopisů pro účely vedení profesních pohovorů, posudků a testování k vyhodnocení, zda je daný subjekt údajů vhodným kandidátem na příslušné pracovní místo, a pro vlastní marketingové účely společnosti AW. Právním základem pro takové zpracování osobních údajů je informovaný souhlas udělený prostřednictvím formuláře uvedeného v odst. 5 tohoto informačního memoranda.


8. Zabezpečení

Zpracování osobních údajů uskutečňuje společnost AW prostřednictvím vlastního automatizovaného systému a přiměřených technických a organizačných opatření zaručujících bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.


9. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou uchovány ve společnosti AW po doby odvolání informovaného souhlasu ze strany subjektů údaj, nejdéle však po dobu 3 let, případně po dobu, kterou ukládá společnosti AW právní povinnost založená zákonem nebo smlouvou.


10. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají tyto práva vůči společnosti AW jako správci:

 1. právo požadovat přístup k osobním údajům

 2. právo požadovat opravu osobních údajů

 3. právo požadovat vymazání osobních údajů, tzv. právo být zapomenut

 4. právo požadovat omezení zpracovaní osobních údajů

 5. právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

 6. právo podávat námitky proti zpracování osobních údajů

 7. právo podat stížnost adresovanou nezávislému dozorovému orgánu, kterým je v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.