Jak pandemie podle Anderson Willinger ovlivnila oblasti náboru CEOs?

Pro poslech využijte audioverzi od našeho robota Layly zde:

Dle studie Anderson Willinger, executive search, nábor ředitelských rolí přináší příležitosti pro nové hráče a rovněž nutnou obměnu v oborech, kde změna byla sporadická či nenastala už léta. U některých korporací vede změna v mnoha případech k centralizaci rolí mimo Českou republiku.

Celkově se nábor za období pandemie zvýšil. Konkrétně mezi lety 2019 a 2020 došlo k 19 % nárůstu, mezi lety 2020 a 2021 pak k navýšení o 1 %.

Pandemie nábor časově rozkolísala. Nejsilnějším obdobím roku 2021 byla jeho druhá polovina, a nikoliv leden jako tomu bývalo v minulosti. Toto se opakovalo také v letošním lednu 2022.

V roce 2021 se počet změn v rolích CEOs zvýšil o polovinu vůči roku 2019, a to především v oborech e-commerce, reklama a komunikace a FMCG.

V těchto rolích narostl jak počet žen, tak cizinců.

Na straně druhé, zaběhlou rutinou zůstává stále relativně nízká schopnost společností vnímat přínosy nového CEO přicházejícího z jiného oboru. Takové přestupy představují pouze 25 %.  Stejně tak zůstává v platnosti, že noví CEOs získávají svou pozici spíše povýšením, a to především z obchodních pozic, než externím náborem.

Po CEOs a obchodních pozicích je třetí nejvíce obsazovanou rolí marketing. Potřeba kulminovala mezi říjnem 2020 a říjnem 2021.  U těchto rolí se mění zásadně skladba zodpovědností, a to především v řízení dat, CRM a digitálních komunikačních kanálů.

Čtvrtou nejčastěji obsazovanou rolí je HR. Tyto změny jsou vyvolány potřebou reakce na procesní stránku spojenou s pandemií, ale i nezbytností většího důrazu na kritické otázky, tedy například jak motivovat, jak povzbudit výkon či jak navrátit zaměstnance co nejrychleji zpět k řádu a systému. Dalším zajímavým aspektem HR rolí je skutečnost, že představují jedinou roli, kde v obsazenosti dominují ženy.  Nárůst počtu HR změn má proto přímý vliv na celkové zvýšení počtu žen v managementu.

Prvním oborem, v němž probíhá nejvíce změn ve vedení, je e-commerce. Nováčkem mezi obory s velkou obměnou vedení je dále  obor reklamy a komunikace, který se po útlumu od roku 2018 dostal na čtvrtou pozici v počtu změn. Následuje strojírenství, které nejčastěji posiluje role generálních ředitelů a prodeje. Významnými, ale stabilními obory řadících se do top 5 v počtu změn, je obor IT a FMCG.

FMCG je také oborem, kde největší počet změn v roli CEO tvoří expatrioti. Zároveň je to i obor, ve kterém dochází nejčastěji k internímu povyšování.

Pokud zůstaneme u sledování změn týkajících se celkového interního povyšování napříč pozicemi vůči externímu náboru, je zajímavé, že pandemie nijak neovlivňuje celkový poměr. Průměrně povyšujeme 44 % manažerů a externě obohacujeme svůj management z 56 %. Z toho 63 % přichází z jiných oborů než z přímé konkurence.

Zásadním postřehem studie Anderson Willinger, executive search, z uplynulého období je změna ve vzájemném očekávání mezi společnostmi a řediteli.

  • Za prvé, je to odlišnost pohledu či očekávání firem a ředitelů v oblasti flexibility cestování, dojíždění za prací a home office. Pro manažery představa opuštění současné komfortní zóny znamená často menší zájem o změnu, protože to vyžaduje obětování více času, méně práce z domova apod.
  • Za druhé, je to očekávání rychlých výsledků od nového ředitele, tedy nábor takzvaně hotového člověka. S tím souvisí nové požadavky na kvalitu ředitelů v oblastech, ve kterých zatím zkušenosti či znalosti manažerům chybí nebo je nemají zatím tak rozsáhlé.
  • Za třetí, společnosti se mnohem více soustředí na osobnostní kvality jako je vyzrálost a stabilita v emočně vypjaté době, a zároveň mají malou dávku tolerance při absenci těchto vlastností. To však často nekoresponduje s představami ředitelů, kteří si během období pandemie uvědomili a objevili řadu dalších možností či kvalit uplatnitelných pro další kariéru i mimo korporace.
  • Za čtvrté, a to je velmi zásadní, společnosti nebo obory, které byly léta atraktivní, přestávají mít své pozlátko atraktivity a ředitelé se raději vidí ve flexibilnějších a modernějších prostředích.  Bohužel přitom zapomínají na svůj adekvátní osobnostní rozvoj, a zároveň uplatňováním naučených zvyků z korporací často v novém prostředí naráží. Lze proto s velkou mírou pravděpodobností očekávat, že to může být jeden z důvodů poměrně razantního zkrácení celkové průměrné délky CEOs a exekutivních ředitelů v daných pozicích.

Share this post


DISCOVER MORE